Om hjemmesiden

Dette er en "privat" hjemmeside, hvor vi deler familiens hobbyer, og lidt omkring os. Meget af indholedt er migreret fra domænet Markussen.net.dk, som er forgængeren for denne hjemmeside.

Indholdet på Markussen.net.dk er fortrinsvis på dansk. og indholdet på SeaHawk.dk vil fortrinsvis være engelsk.


Cookies

Der anvendes ikke cookies på domænerne SeaHawk.dk og Markussen.net.dk.

Den eneste information som indsamles, af SeaHawk.dk er ip-adresser til stastestik, tidspunkt, og besøgte sidet i forbindelse med webhotelets standardservice.


Skærmopløsning

Siden ses bedst i en skærmopløsning på mindst 1024×768


JavaScript

Siden ses bedst med JavaScript aktiveret i browseren.
(JavaScript er som standard, aktiveret i de fleste browsere)


PDF dokumenter

Dokumenter der kan downloades fra hjemmesiden, vil så vidt det er muligt, altid ligge i PDF format. For at læse disse PDF dokumenter, skal du have Adobe Reader©

Adobe Reader


Kommentarer

Hvis du har kommentarer til hjemmesiden, kan de rettes til


Sponsorer

Hjemmesidens indhold er uafhængig, og ikke sponsoreret, og jeg får ikke noget hvis du klikker på et link. Fremhæver jeg et produkt eller en forhandlar, er det for egen regning, Det er kun ment en hjælp til valg af grej udstyr og oplevelser. Kryderet med mine personlige mening og erfaring.

Søg på Google for at få mere info om et produkt, eller vurdere en for dig ukendt hjemmeside.

DK-hostmaster kan du se hvem som ejer et dansk domæne, er det eksempelvis nyoprettet?

Trustpilot.dk samler kundeoplevelser hvor kunder anmeldelser deres oplevelser med virksomheder. Men vær opmærksom på at nogle virksomheder manipolere anmeldelsene.

På Erhvervsstyrelsens, virksomheds register cvr kan du se hvor gammelt et firma er, og om det er under tvangslukning.


Copyright©

Indholdet på SeaHawk.dk og Markussen.net.dk, må frit anvendes, kopieres og offentliggøres med kildeangivelse såfremt alt anvendelse af materialet foregår vederlagsfrit. Samt, såfremt nedenstående overholdes.

Materiale, billeder, tekst og dokumenter må under ingen omstændigheder, bruges i politisk eller racistisk sammenhæng. Herunder må der ikke linkes direkte til dokumenter som høre til domænet. Dette gælder også, hvis materiale er lånt til andre domæner, i henhold til overstående, om vederlagsfri brug med tydelig kildeangivelse.

Materiale, billeder, tekst og dokumenter. Må heller ikke anvendes til kommerciel brug i nogen form, uden skriftlig tilladelse fra SeaHawk.dk og Markussen.net.dk


Disclaimer!!!

Hvorfor ændre på noget der virker! Jeg indrømmer blankt jeg har søgt inspiration, klippet, klistret, ændret og redigeret i lånt materiale og billeder, fundet i bøger, artikler op på internettet, mikset grundigt med mine egne erfaringer, meninger og kommentarer.

Hvis Der er nogen som genkender noget, må i meget gerne sende en så jeg kan få tilføjet en eventuelt kilde, eller hvis merterialet skal fjernes eller omskrives. Der findes der utrolig mange guider på nettet, jeg har prøvet at give et bredt og overskueligt billede, Jeg håber du vil tage det som en anerkendelse, hvis du genkender enkelte linjer eller afsnit, men det er kun meget få steder jeg har kopieret direkte, og kun fordi jeg simpelt hen ikke selv kan formulere det beder selv.

Jeg har ingen kildehenvisninger, til det jeg har materiale som er lånt, eller som har inspireret mig. Da jeg slet ikke har styr over hvor det kommer fra, eller rettere jeg kan ikke huske det. Samt i starten var indholdet ment til eget brug.

Enkelte, elementer har jeg valgt at hoste, direkte fra mit domæne. Dette er kun sket med den begrundelse, at materialet er uovertruffen, men af frygt for, at det forsvinder fra hjemmesiden jeg har fundet det på, skulle lukke eller blive ændret, hvilket jeg ikke har indflydelse på. skulle der være et problem. Hvis du føler dig krænket, kontakte mig med henblik på at få materialet fjernet fra mit domæne eller/og hjemmesiden via denne .

Sidens Indhold bruges på eget ansvar, og husk din sunde fornuft. Søg yderlig viden omkring emner inden du eller andre giver sig i kast med noget som kan være farligt, f. eks. spise planter fra naturen, medmindre man er 100% sikker på at de er ufarlige. Førstehjælpsdelen er ment som en huskeseddel, og kun som et supplement til et førstehjælpskursus, og opdateres ikke i henhold til nyere retsningslinjer.About website

This is a "private" website where we share family hobbies, and a little around us. Much of the content is migrated from the domain Markussen.net.dk, which is the predecessor of this website.

The content on Markussen.net.dk is primarily in Danish. And the content on SeaHawk.dk will primarily in English.


Cookies

Cookies are not used on the domains SeaHawk.dk and Markussen.net.dk.

The only information collected by SeaHawk.dk is IP addresses for keystrokes, time, and visited the site in connection with the web hotel's standard service.


Screen resolution

The page is best viewed in a screen resolution of at least 1024×768


JavaScript

The page is best viewed with JavaScript activtated i your browser.
(JavaScript is on as default in most browseres)


PDF documents

Documents that can be downloaded from the website will, as far as possible, always be in PDF format. To read these PDF documents, you must have Adobe Reader©

Adobe Reader


Comments

If you have comments on the website, they can be directed to


Sponsors

The content of the website is independent and not sponsored and I will not get anything if you click on a link. If I highlight a product or a retailer, it is at my own expense, It is only meant a help in choosing gear equipment and experiences. Spiced with my personal opinion and experience.

Search on Google to get more info about a product, or rate a website unknown to you.

At DK-hostmaster can you see who owns a danish domain, is it newly created for example?

Trustpilot.dk gathers customer experiences where customers review their experiences with companies. But be aware that some companies manipulate the reviews.

On the Danish Business Authority, business register cvr you can see how old a company is and whether it is under forced closure.


Copyright©

The content of SeaHawk.dk and Markussen.net.dk, may be used freely, copied and published with indication of source if all use of the material takes place free of charge. As well as, provided the following are complied with.

Material, images, text and documents may under no circumstances be used in a political or racist context. Below, you may not link directly to documents that belong to the domain. This also applies if the material is borrowed from other domains, in accordance with the above, for free use with a clear indication of the source.

Material, images, text and documents. Also may not be used for commercial use in any form, without written permission from SeaHawk.dk and Markussen.net.dk


Disclaimer!!!

Why change something that works! I readily admit I have sought inspiration, cut, pasted, edited and edited into borrowed material and images, found in books, articles up on the internet, thoroughly mixed with my own experiences, opinions and comments.

If there is anyone who recognizes something, you are very welcome to send one so I can have any source added or if the merterial needs to be removed or rewritten. There are an incredible number of guides on the web, I have tried to give a broad and clear picture, I hope you will take it as an acknowledgment if you recognize individual lines or sections, but it is only very few places I have copied directly, and only because I simply cannot formulate it myself.

I have no source references to what I have material that has been borrowed or that has inspired me. Since I have no control over where it comes from, or rather I can not remember it. As well as in the beginning, the content was intended for personal use.

Some, elements I have chosen to host, directly from my domain. This has only happened on the grounds that the material is unsurpassed, but for fear that it will disappear from the website I have found it on, should close or be altered, which I have no influence on. should there be a problem. If you feel offended, contact me in order to have the material removed from my domain and / or the website via this .

The Content of the page is used at your own risk, and remember your common sense. Seek further knowledge about topics before you or others get involved in something that can be dangerous, such as eating plants from nature, unless you are 100% sure that they are harmless. The first aid section is intended as a reminder, and only as a supplement to a first aid course, and is not updated according to newer guidelines.


© 2007, Markussen-net.dk Cookie & Privacy policy